Om solenergi

Fördelen med Solenergi

 • Eftersom solenergi inte kräver någon aktiv tillförsel av bränsle slipper vi onödiga transporter och utvinning av bränsle
 • Tillgången är större än vad vi hinner ta tillvara på och riskerar inte att bli en bristvara
 • Är jämnt fördelad över jordens yta jämfört med andra energislag.
 • Möjliggör producering av el även där det saknas fast elnät.
 • Är tyst, luktar inte och ger inga utsläpp
 • Verkningsgraden är i stort sett densamma för små som för stora solcellsanläggningar
 • De flesta anläggningar kräver inget bygglov och i de fall det krävs är handläggningen okomplicerad.

Du har rätt till skattereduktion

Skattereduktionen gäller för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet om du anmäler till elnätsföretaget att du framställer förnybar el och din anläggning uppfyller vissa villkor. Rätten till skattereduktion gäller fysiska och juridiska personer, dödsbon samt svenska handelsbolag.

Skattereduktion får du för högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet och aldrig mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår.

Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme, alltså högst 18 000 kronor per kalenderår.

Mätningen vid anslutningspunkten avgör skattereduktionen och påverkas inte av hur mycket solcellerna producerar till din egen förbrukning.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Bidrag eller rotavdrag

Du kan få skattereduktion för rotarbete för installationen av solcellsanläggning som producerar el. Det finns även möjlighet att söka statligt stöd, solcellsbidrag, hos Boverket. Eftersom ansöka för ett sådant kan ta lång tid, i vissa fall upp till ett år, kan du använda dig av rotavdraget vid installation och sedan betala tillbaka detta till Skattemyndigheten om din bidragsansökan beviljas.

Läs mer och ansök om solcellsbidrag

Taxeringsvärdet för din bostad förblir oförändrad

När du installerar solceller på din privatbostad kommer taxeringsvärdet för fastigheten inte att förändras.

Så här mycket el kan solceller ge

Om din solcellsanläggning fungerar som den ska kan den här i Sverige ge 800 – 1 100 kWh/kW och år. En solcellsanläggning med en nominell toppeffekt på 3 kW kan producera 2 400 – 3 300 kWh el under ett år.

Många olika faktorer kan påverka elproduktionen så som till exempel:

 • Solinstrålning, benämns även insolation där du bor (är ett mått på infallande solstrålning på en yta)
 • Vilket väderstreck du väljer för installationen
 • Solcellsmodulernas lutning
 • Skuggning från andra byggnader, träd, flaggstänger, skorstenar, horisont osv.
 • Hur länge snön ligger kvar på fastigheten
 • Nedsmutsning
 • Anläggningens verkningsgrad

Det finns mycket information att läsa på nätet eller varför inte fråga oss om råd så hjälper vi dig.